วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

จากสมมติฐานสามารถบ่งชี้ ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เขียนชื่่อเรื่องงานวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจัย
สมมติฐาน
จากสมมติฐานสามารถบ่งชี้ ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ13 สิงหาคม 2555 05:38

  ชื่อเรื่องงานวิจัย การพัฒนาระบบให้คำปรึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับมหาวิทยาบูรพา

  1. วัตถุประสงค์
  1.1 เพื่อพัฒนาระบบให้คำปรึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา
  1.2 เพื่อหาความพึงพอใจของนักจิตวิทยาและนิสิตระดับปริญญาตรีที่ใช้ระบบให้คำปรึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  2. สมมติฐานการวิจัย
  2.1 ประสิทธิภาพของระบบให้คำปรึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในระดับดี
  2.2 นักจิตวิทยาและนิสิตที่ใช้ระบบให้คำปรึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

  --ตัวแปรตาม
  1.ประสิทธิภาพของระบบให้คำปรึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับมหาวิทยาลับบูรพา
  2.ระดับความพึงพอใจของนักจิตวิทยาและนิสิตที่ใช้ระบบให้คำปรึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  --ตัวแปรต้น คือ ระบบให้คำปรึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา

  --กลุ่มตัวอย่าง
  1. นักจิตวิทยา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 8 คน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อ มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษา
  2. นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 10 คน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตจะเลือกจากคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมคือ นิสิตที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และ นิสิตที่เคยไปปรึกษากับนักจิตวิทยา

  --เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  แบบประเมิน / แบบสอบถาม

  ตอบลบ
 2. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียแบบทบทวน วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด
  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนะบบมัลติมีเดียแบบทบทวน วิชาคณิตศาสตร์
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียแบบทบทวน วิชาคณิตศาสตร์
  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียแบบทบทวน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด กับวิธีเรียนแบบปกติ

  สมมติฐาน
  1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียแบบทบทวน วิชาคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่า 1.0 ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์
  - ตัวแปรต้น
  เกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์
  - ตัวแปรตาม
  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียแบบทบทวน วิชาคณิตศาสตร์
  - กลุ่มตัวอย่าง
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  แบบสอบถาม
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียแบบทบทวน วิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  - ตัวแปรต้น
  สถิติหลังเรียน
  - ตัวแปรตาม
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  - กลุ่มตัวอย่าง
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  แบบทดสอบ

  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียแบบทบทวน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดสูงกว่าวิธีเรียนแบบปกติอย่างมีนัยความสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
  - ตัวแปรต้น
  เทคนิคการจัดการเรียนรู้
  - ตัวแปรตาม
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  - กลุ่มตัวอย่าง
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  แบบทดสอบ


  ตอบลบ
 3. งานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1 .เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
  2 .เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
  3 .เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ
  สมมติฐานการวิจัย
  1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อย 85/85
  - ตัวแปรตาม
  ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
  - ตัวแปรต้น
  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  - กลุ่มตัวอย่าง
  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)
  - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  แบบทดสอบ

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  - ตัวแปรตาม
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  - ตัวแปรต้น
  หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  - กลุ่มตัวอย่าง
  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)
  - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  แบบทดสอบ

  3 .ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  - ตัวแปรตาม
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  - ตัวแปรต้น
  หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  - กลุ่มตัวอย่าง
  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ
  - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  แบบทดสอบ

  ตอบลบ
 4. นางสาวภัคจิรา เกิดโต

  งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรมในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  วัตถุประสงค์การวิจัย
  1.เพื่อสังเคราะห์รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  2.เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  3.เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
  4.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการส
  แบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
  5.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติ
  6.เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนจากการได้รับจัดกิจกรรมด้วยบทเรียนการสอนแบบผสมผสาน
  สมมติฐานการวิจัย
  - จากสมมติฐานสามารถบ่งชี้
  1.ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรม ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่สังเคราะห์ขึ้นอยู่ในระดับมากขึ้นไป
  ตัวแปรตาม : ความคิดเห็นที่สังเคราะห์ขึ้นอยู่ในระดับมากขึ้นไป
  ตัวแปรต้น : รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรม
  กลุ่มตัวอย่าง : ผู้เชี่ยวชาญ
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : แบบทดสอบ  2.ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากขึ้นไป
  ตัวแปรตาม : ความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากขึ้นไป
  ตัวแปรต้น : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
  กลุ่มตัวอย่าง : ผู้เชี่ยวชาญ
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : แบบทดสอบ
  3.ประสิทธิภาพของบทเรียนที่เรียนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรม ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
  ตัวแปรตาม : ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
  ตัวแปรต้น : บทเรียนที่เรียนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรม
  กลุ่มตัวอย่าง : ผู้เรียน
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : แบบทดสอบ
  4.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
  ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
  ตัวแปรต้น : รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
  กลุ่มตัวอย่าง : ผู้เรียน
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : แบบทดสอบ


  ตอบลบ